Sveriges mest omtyckta IT-stöd för skolutveckling

LoopMe är en molntjänst för datadriven skolutveckling genom förtrolig reflektion och dialog.

Angelägna utvecklingsmål omvandlas till en praktisk verklighet för lärare, skolutvecklare och rektorer.

LoopMe används för skolutveckling på 200 skolor och förskolor i Sverige.

Tydligare struktur

Samla er skolutveckling på ett ställe

Genom att samla utvecklingsarbetet i LoopMe kan skolans eller förskolans utvecklingsteam leda och följa förbättringsarbetet på detaljnivå, se vilka effekter insatserna skapar och hur de upplevs av personalen. Det blir också enkelt att växla upp från individ till grupp- och skolnivå. Alla insatser samlas enkelt i LoopMe, såväl planerade som pågående och avslutade insatser. Varje insats har en egen grupp med all reflektion och dialog bland alla deltagare samlad i gruppen. Många olika typer av insatser kan genomföras, se närmare i den trappstegsmodell som Chalmers har forskat fram för 13 steg mot en mer vetenskaplig skolutveckling. Utvecklingsledare Elin Renemark i Åstorp berättar så här:

”Den största vinsten med LoopMe är att man har allt sitt utvecklingsarbete samlat på ett ställe och kan på ett enkelt sätt få fram en nulägesbild av var den egna verksamheten befinner sig i processen. Det är lätt att se varje pedagogs individuella utvecklingsresa.”

Läs mer om de 13 stegen i trappstegsmodellen

Mer effekt

Få syn på effekterna i undervisningen

LoopMe förtydligar vilka undervisningsaktioner som ska prövas och synliggör vilka effekter det får i klassrummen. Lärare får stöd i att fördjupa sitt lärande genom individuella reflektioner kring sin undervisning och dess påverkan på barns/elevers lärande. Metoden för att uppnå mer effekt i skolutvecklingsarbetet beskrivs i boken ”Den vetenskapande läraren”. Du kan få en introduktion till metoden och bokens innehåll via knappen nedan. Rektor Peter Westergård i Kävlinge föklarar:

”Genom LoopMe har vi fått ett system som gynnar vår skolas verksamhetsutveckling. På ett enkelt sätt kan vårt Duka-team (data-, utvecklings-, kvalitets- och analysteam) följa våra skolutvecklingsprocesser på detaljnivå. Vi kan se vilka effekter insatserna skapar och hur de upplevs av personalen, och sedan växla upp dessa från individ till grupp- och skolnivå.”

Läs mer om metoden bakom
Bättre analys

Analysmaterial på en helt ny nivå

Med analysfunktionerna i LoopMe sammanställer utvecklingsledare och skolledare snabbt och enkelt ett analysmaterial som visar vilka aktioner som fått vilka effekter samt varför så har varit fallet. Materialet diskuteras sedan tillsammans i kollegiet. De insikter som genereras fångas återigen med skriftlig reflektion. Björn Wärnberg, skolchef för vuxenutbildningen i Uddevalla, beskriver det så här:

”Jag kan se mönster i alla lärares arbete där jag tidigare fått fragmentarisk information från enstaka lärare . LoopMe är designat för att fånga kunnande i handling och är därmed centralt för vår skolutveckling. Med LoopMe överbryggar vi tid och rum.”

Se video om analys med LoopMe

Ökat engagemang

Stärk lärarnas roll i utvecklingsarbetet

LoopMe förtydligar vilka undervisningsaktioner som ska prövas och synliggör vilka effekter det får i klassrummen. Lärare får stöd i att fördjupa sitt lärande genom individuella reflektioner kring sin undervisning och dess påverkan på barns/elevers lärande. De som leder skolans utvecklingsarbete – ofta kallade lärledare – får därmed stöd i att leda sina kollegors lärande. Detta skapar ett större engagemang för utvecklingsfrågor, och förändrar i grunden deras yrkesroll, läs mer om detta via knappen nedan. Rektor Johanna Stjernlöf i Stockholm föklarar:

”LoopMe och metodiken bakom har bidragit till att stärka förstelärarnas roll och ägandeskap i skolans utvecklingsarbete. De kan tydligare uttrycka vad utvecklingsarbetet syftar till och vad det innebär i undervisningspraktiken. Organisationen får bättre förutsättningar att på ett vetenskapligt sätt dra slutsatser om vad vårt utvecklingsarbete leder till.”

Läs om förändrade yrkesroller
Bättre ledarskap

Mer närvarande pedagogiska ledare

Många skolledare använder LoopMe i vardagens ledarskap. All personal bjuds in att reflektera förtroligt till sin skolledare kring olika frågor av vikt för organisationen att sätta fokus på och komma vidare i. Skolledare har berättat att de då har fått syn på tysta medarbetare som de annars bara träffar en gång per år i medarbetarsamtal. Alla får göra sig hörda via LoopMe, inte bara dem som oftast tar till orda på APT. Förskolerektor Kim Sölsnaes i Uddevalla berättar:

”LoopMe bidrar med ökad möjlighet för oss som rektorer att vara närvarande pedagogiska ledare och följa upp samt ge feedback till medarbetare både enskilt och i grupp. Vi har ju nu precis startat veckoreflektion och enskild medarbetar-reflektion som vi förväntar oss ska ge god effekt”

Snabbare överblick

Praktiknära SKA-arbete ger nulägeskoll

LoopMe effektiviserar nulägesanalyserna och stärker enhetens systematiska kvalitetsarbete (SKA-arbete). Detta underlättar skolledningens arbete med strategi och vision, och effektiviserar även den så viktiga dokumentationen. Två av många kommuner som arbetar aktivt med detta är Hässleholm och Växjö. Läs Hässleholms rapport via knappen nedan. I Växjö beskriver läraren Daniel Andersson arbetet så här:

”Loopme är ett sätt att göra SKA-arbetet viktigt på riktigt. Ofta görs annars stora delar av det systematiska kvalitetsarbetet i slutet av en termin eller läsår när alla är som tröttast och vill gå på ledighet. Att då förväntas ha koll på vad man kan utveckla och minnas tillbaka de utmaningar man haft under läsåret är en stor utmaning. Då blir fokus på siffror och statistik som säger en del, men kanske inte förklarar så mycket. Med hjälp av LoopMe kan man enklare göra en kontinuerlig uppföljning av SKA och skruva på insatser och uppdrag under läsåret”

Läs rapport om praktiknära SKA-arbete
Så kommer ni igång

Beforskarutbildning för lärare och skolledare

LoopMe bygger på en ny vetenskaplig metod som kallas Värdeskapande Vetenskapande, eller ”VV-metoden” kort och gott. Under 10 års tid har forskare på Chalmers utformat denna omtyckta metod för snabbare och effektivare skolutveckling. Att lära sig denna metod från grunden är bästa sättet att komma igång med LoopMe för skolutveckling. Metoden finns beskriven i Martin Lackéus bok ”Den värdeskapande läraren” utgiven av Studentlitteratur 2021.

Det finns två olika sätt att lära sig VV-metoden från grunden. Endera anmäler ni 1-2 personer till en beforskarutbildning hos vår metodforskare Martin Lackéus som löper över ett års tid. Eller så anordnar ni en egen beforskarutbildning för sju till tio personer på er skola eller förskola med sex träffar över 6-12 månaders tid. Om ni anordnar en sådan ”självserverad” beforskarutbildning kan ni gratis använda allt utbildningsmaterial framtaget av Martin Lackéus. Martin följer då ert arbete löpande, och deltar på frågestunder med alla deltagare om ni vill.

Läs mer om beforskarutbildning

Skolutveckling i tre steg

Varje utvecklingsarbete följer tre enkla steg som ger tydlighet, struktur och överblick i all skolutveckling.

Ta fram ett passande innehåll

Använd något av våra 100 innehållspaket för skolutveckling eller skapa ett eget innehåll direkt i en LoopMe-grupp.

Skapa en grupp och bjud in

Bjud in medarbetare eller kollegor via mail eller kod till gruppen. I LoopMe-gruppen framgår tydligt vad som kan prövas och vilka effekter det är tänkt att leda till.

Ge feedback och se effekter

Deltagande medarbetare reflekterar och beskriver effekter de ser av utvecklingsarbetet. Utvecklingsledare kan kommentera. Skolledare kan följa lärandet.

VAD VÅRA ANVÄNDARE SÄGER OM LOOPME

Användarna gillar tidsbesparingen och relevansen

LoopMe används av tusentals nöjda skolledare, utvecklingsledare och lärare runt om i Sverige. De lyfter ofta fram att LoopMe är ett tidseffektivt sätt att föra en förtrolig dialog med personalen kring strategiska utvecklingsfrågor. Man uppskattar också att det går att samlas kring konkreta strategisk handlingar i undervisningen, där det som ska prövas kan beskrivas på ett enkelt sätt men ändå genomföras av varje medarbetare på unika sätt.

Bättre dialog med medarbetare

Medarbetare som använt LoopMe som en kanal för dialog med sin skolledare eller utvecklingsledare lyfter fram att det är enklare och mer lättillgängligt än att använda olika typer av formulär eller email.

Relevant och med lärande i fokus

En vetenskapligt framtagen metodik säkerställer att olika utvecklande handlingar upplevs som relevanta, och man har uppskattat att lärdomarna tas tillvara på ett bättre sätt än tidigare av ledningen.

"Deras reflektioner blir djupare. Några av dem når en helt annan nivå. Detta tycker jag är superintressant och spännande."

— Madeleine Hyllsjö, Skolledare i Falkenbergs kommun

KOMMUNIKATION

LoopMe ger mer relevant kommunikation som underlättar vardagen

I LoopMe är det skolledare, utvecklingsledare och lärare som styr när, var och hur kommunikationen sker. En del föredrar att föra en djup och unikt förtrolig dialog på daglig basis i LoopMe med många av sina kollegor. Andra väljer att ge samlad feedback vid bestämda tider någon gång i veckan eller mer sällan. Genom noga formulerade uppdrag som flätar samman strategiska handlingar med förtrolig reflektion så leds det digitala samtalet in på just de frågor som ni på er skolenhet ser som allra viktigast för att organisationen ska utvecklas i linje med de strategiska målen.

Eftersom varje reflektion skrivs direkt efter att en utvecklande handling utförts, så blir reflektionsflödet på webben eller i appen extra relevant. Utvecklingsledare och skolledare kan enkelt och snabbt ge feedback, utmana och föra dialog via en kommentarstråd på varje rapport. LoopMe-systemet håller sedan reda på hur det går på mer övergripande nivå genom olika typer av översikter.

"Vi får en bättre inblick i var våra medarbetare är. Då kan vi ställa bättre frågor. Särskilt kring våra strategiska mål, att hålla dem vid liv."

— Eva Johansson, Skolledare i Uddevalla kommun

UPPFÖLJNING

LoopMe förenklar kvalitetsuppföljning och underlättar analys

Uppföljning av medarbetarnas kvalitets- och utvecklingsarbete behövs för att synliggöra de framsteg som uppnåtts och ge underlag och idéer till fortsatt utveckling av organisationen. Med LoopMe kan ansvaret för en hel del av denna uppföljning flyttas över till medarbetarna. Reflektioner kring väl genomtänkta frågeställningar säkerställer att viktiga insikter, framsteg och utmaningar nedtecknas och kommer till utvecklingsteamets kännedom.

Eftersom känsloläge och passande kategoritaggar alltid måste anges i varje rapport så får ni snabbt en överblick i LoopMe. Det går enkelt att fånga stämningar i organisationen genom att titta på känsloikoner och taggar, och den fördjupade analysen underlättas av statistik baserad på dessa skattningar. Trender kan också analyseras både i realtid och i efterhand. Effekter av olika utvecklingsinitiativ blir tydligt mätbara och jämförbara.

Vill du veta mer om Sveriges mest omtyckta IT-stöd för skolutveckling?

Hör då av dig till vår metodforskare Martin Lackéus som gärna hjälper er.

Boka en tid nedan för demo eller diskussion kring just era behov.

LoopMe används för skolutveckling på 200 skolor och förskolor i Sverige.