Ett samhällsförnyande team

Eller bråkmakare?

Vi byggde LoopMe utifrån en vision för ett bättre samhälle. Ett samhälle där fler människor agerar utvecklingsmässigt och reflekterar mer över det, och där deras djupa insikter synliggörs för deras ledare. De flesta vill ha förändring, men färre vill förändra sig, så ibland hamnar vi i problem.

LOOPME-TEAMET


Carin Sävetun, CEO och medgrundare

Carin arbetar med att utveckla LoopMe-systemet och som projektledare/ forskningsassistent för olika effektstudier. Utformar och projektleder skräddarsydda kundlösningar för LoopMe-systemet i form av kvalitetsmålsättningar, anpassningar och utbildningsinsatser.

Medförfattare till fyra studier kring effekter av entreprenöriellt lärande. Medgrundare av den ideella föreningen FramtidsFrön i Väst. Har arbetat med 15 olika kommuner i Västsverige med entreprenörskap i skolan. Har tidigare varit regionchef på Ung Företagsamhet.

Martin Lackéus, Medgrundare

Martin är doktor i entreprenöriell utbildning på Chalmers Tekniska Högskola och del av fakulteten på Chalmers Entreprenörskola. Forskar på bland annat vilka effekter entreprenöriellt lärande med inriktning värdeskapande får på elevers och studenters motivation och studieresultat.

Forskar även på bedömning av upplevelsebaserat lärande. Har arbetat med ett 20-tal olika kommuner, skolor och högskolor för att stödja dem i arbetet med värdeskapande lärande genom praktiknära aktionsforskning. Har även lång erfarenhet inom IT-utveckling.

Patrik Bäckström, CTO

Patrik har varit med oss ​​sedan 2015 och har varit med från början i arbetet med att bygga upp hela den tekniska strukturen kring LoopMe-systemet, från frontend via mobila appar till backend-server med databas. Idag arbetar Patrik främst med utveckling av ny funktionalitet, supportärenden, vidareutveckling av allt bakom kulisserna, och det grafiska gränssnittet.

Patrik har tidigare erfarenhet som VD för We Know IT AB, där de arbetade med digitalisering för många kunder i olika branscher.

VÅR UNIKA RESA


2012: En lat forskare tog till digitala verktyg

LoopMe-resan startade redan 2012 på Chalmers tekniska högskola. En lat forskare Martin ville samla in data på distans från sina studenter för en forskningsstudie, och skissade på en mobil enkät för de 14 deltagarna. Den resulterande enkäten driftsattes senare samma år och hade två mycket enkla frågor – ”Hur känner du?” och ”Varför känner du så här?” Se figur 10.2, hämtad från ett bokkapitel om LoopMe som du kan läsa här. Enkäten besvarades 556 gånger av de 13 deltagarna under en period av 18 månader. Uppgifterna som samlades in användes senare för en forskningsartikel publicerad i International Journal of Management Education, se här.

Det som var intressant med den insamlade datan var att de två mycket enkla frågorna gjorde det möjligt för forskaren att se rätt in i ”huvudet” på studenterna. Studenternas reflektioner var så känslomässigt laddade och djupt reflekterande, och forskaren fick inblick i så mycket av studenternas egna tankar och insikter. Det var tydligt redan på det här stadiet att en betydande upptäckt hade gjorts genom att fokusera på elevernas mest emotionella lärhändelser.

2014: De första ”riktiga” versionerna av LoopMe

I slutet av 2013 pågick en diskussion mellan forskaren Martin och skolkonsulten Christer. Martin visade de intressanta reflektionerna från undersökningen av studenters emotionella lärhändelser för Christer, som då sa – ”Vi måste bygga detta ordentligt, det kan verkligen hjälpa många lärare!” Efter en tid var Martin övertygad, och de grundade tillsammans ett avknoppningsföretag. Detta behövdes för att anställa programmerare som kunde bygga en ordentlig mobilapp, se figur ovan för ett exempel på hur LoopMe såg ut på den tiden. Det mest omedelbara syftet med att bygga LoopMe var att använda verktyget i en studie Skolverket ville genomföra kring entreprenöriellt lärande i grundskolan. Den andra versionen av LoopMe var klar i början av september 2014 och driftsattes därefter på 250 deltagare i två olika studier av entreprenöriellt lärande. Långt senare publicerades resultatet i två mycket respekterade vetenskapliga tidskrifter, se här och här.

2015: Professionalisering av företaget

Året efter byggdes en ny version från grunden med ett professionellt designat grafiskt användargränssnitt. Det var också året som vår VD anslöt sig till oss, Carin. Hon hade varit inblandad i många av de tidigaste studierna som genomfördes redan 2013 i grundskolorna, med en enkel webbenkät. 2015 anslöt hon sig mer långsiktigt till oss och har sedan dess varit vår VD. Ett litet avknoppningsföretag blev alltmer professionell. Teamet av programmerare vid denna tidpunkt bestod av fem personer, så det var en utvecklingstung tid.

2016: LoopMe får obligatoriska uppdrag och innehållspaket

De tre första versionerna av LoopMe var alla baserade på idén att användarna skulle avgöra när de ville rapportera något till sina ledare, precis som i de flesta etablerade sociala medieplattformar. Detta fungerade bra i forskningsprojekt där lärare löpande kunde påminna deltagarna om att reflektera när något relevant och känslomässigt hände. Men det var svårt att få mer än cirka 15–30 procent av en grupp att delta. LoopMe-teamet beslutade därför att justera fokuset på LoopMe. Obligatoriska uppgifter blev en standardfunktion för alla användare. Medan de flesta användare inte hade bett specifikt om detta, var gissningen att det skulle öka upplevd relevans och engagemang bland en bredare bas av användare.

Denna förändring tydliggjorde användningen av LoopMe och möjliggjorde mer hållbara användningsmönster bland deltagare. En svårighet blev istället hur ledare skulle tänka kring utformningen av obligatoriska uppdrag. Detta ledde till utvecklingen av ”innehållspaket”, som utgör färdiga uppsättningar med 3-20 uppdrag och tillhörande taggar som alla ledare kunde välja bland och ge till en grupp användare. Den fjärde versionen av LoopMe var klar i augusti 2016.

En förändring som gav ett ännu kraftfullare forskningsverktyg

Införandet av obligatoriska uppdrag i LoopMe öppnade upp för ett kraftfullare sätt att samla in och analysera forskningsdata. Uppgifterna möjliggjorde en mer finkornig utformning av deltagarnas beteende. Den logiska länken mellan uppdrag, känslomässiga upplevelser och användarnas reflektioner möjliggjorde analys av orsak-effekt-relationer mellan oberoende variabler (dvs uppdrag) och beroende variabler (dvs känslor, taggar och skriftliga reflektioner). Eftersom många av de forskningsorienterade funktionerna bevarades i version 4 av LoopMe, fann LoopMe-teamet sig med ännu kraftigare medel för datainsamling och analys än tidigare.

TRE PARALELLA AGENDOR FÖR FÖRNYELSE INOM UTBILDNING


Idag ser vi att den unika LoopMe-resan satte oss på spåret till att förändra utbildning i grunden, på många och på kraftfulla sätt. Vi leder för närvarande tre viktiga förändringsagendor inom utbildning. Och det är kraften hos LoopMe som har gjort det möjligt för oss att göra stor skillnad på så många olika områden samtidigt. De tre nyckelområdena är:

Förnya handlingsbaserad utbildning

Lärare har använt LoopMe för att utforma handlingsbaserade uppdrag genom att dela upp den sociala lärprocessen i mer hanterbara uppdrag. Detta har gjort det möjligt att få betydande kvalitetsökningar inom många olika utbildningsformer.

Entreprenöriellt lärande har förändrats i grunden genom införandet av värdskapande pedagogik, som identifierades genom LoopMe-baserad forskning. Kvaliteten på lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande (inkl PRAO) har förbättrats avsevärt genom att digitalisera samarbetet mellan yrkeslärare, deras elever eller studenter, och deras handledare på olika arbetsplatser.

En kraftig ökning av antalet innehållspaket relaterade till handlingsbaserad utbildning vittnar om den snabba spridningen av LoopMe bland lärare i många handlingsbaserade utbildningsområden.

Förnya skolutveckling

Det har varit känt under en längre tid att aktionsforskning är en lämplig forskningsmetodik för skolutveckling. Det som saknats är ett verktyg som underlättar sådant arbete i praktiken.

LoopMe har visat sig kunna ge en förenklad och effektivare daglig samverkan mellan viktiga aktörer i skolutvecklingsarbetet. När sådant arbete görs mer digitalt genererar det stora mängder data som senare kan analyseras efteråt i skolutvecklingsarbetet. LoopMe har visat kapabelt att både underlätta spridningen av hypotesbaserade uppdrag bland många lärare, och den efterföljande analysen av effekter. Ett sådant arbetssätt på bredden har inte ens varit möjligt förut.

En kraftig ökning av antalet innehållspaket relaterade till skolutveckling vittnar om den snabba spridningen av LoopMe bland skolutvecklare på många områden.

Förnya utbildningsforskning

Ett tredje område som LoopMe har visat sig kunna förnya väsentligt är utbildningsforskning. På grund av ett ganska konservativt forskningskollegium ligger detta förnyelseområde en bit efter de två andra områdena. Men också här är potentialen minst lika stor.

Några forskare har sett möjligheten detta innebär, och genomför nu forskningsstudier inom ett flertal områden. Exempelvis språkutvecklande arbetssätt i förskolor, programmeringsutbildning i grundskolor, intraprenörskapsutbildning på universitetsnivå och digital språkutbildning på högstadiet.

Utifrån de många konkreta fördelarna som observerats på de två andra områdena har vi anledning att tro att utbildningsforskning också kommer att kunna förnyas som företeelse via LoopMe. Men vi har ännu inte sett en ökning av innehållspaket relaterade till utbildningsforskning.

LoopMe idag: Ett socialt företag

De många intressanta möjligheter att förbättra samhället via LoopMe visar på en viktig drivkraft bland oss som utgör LoopMe-teamet. Vi vill bidra till ett bättre samhälle och vi gör det främst genom att förnya utbildning. Vi mäter vår framgång inte i ekonomisk tillväxt eller vinst, utan i förbättringar i samhället. Mer i detalj så brinner vi för att elever och studenter ska få uppleva bättre utbildning. Det gör Me Analytics AB, företaget bakom LoopMe, till ett klassiskt socialt företag. Vårt mål är att bygga ett bättre samhälle, och vårt medel är att driva ett företag som utvecklar ett unikt forskningsverktyg som vi kallar LoopMe. Du är välkommen att följa med oss ​​på vår resa. Kontakta oss gärna och berätta för oss hur du vill hjälpa oss att hjälpa samhället!

KONTAKTA OSS    OBS: Om du söker support hänvisar vi dig till vår supportsida. Använd inte detta formulär för supportärenden.